Uit de gemeenteraad van eind sept. 1924 (LIMBURGSCH DAGBLAD 27-09-1924)

Onze Vroedschap kwam Vrijdagmorgen in openbare vergadering bijeen, onder presidum van burgemeester Bosch. Afwezig was de heer Palmen.
De notulen der vergadering van 5 Sept. 1.1. werden gelezen en goedgekeurd.
De gemeenterekening dienst 1923, in de vorige vergadering aangeboden, wordt thans vastgesteld. De rekening sluit op den gewonen dienst met een bedrag aan ontvangsten van f 43863,36 en 1/2, uitgaven f 50517,79.
In behandeling komt de begrooting voor 1925, eveneeins in de vorige vergadering aangeboden. In nog geen tien minuten tijd was de geheele begrooting er door. Op een enkele inlichting na, ging ze zonder meer onder den hamer door. Een goed voorbeeld voor veel andere gemeenten. De begrooting sluit met een bedrag aan ontvangsten en uitgaven op den gewonen dienst van f 53811,91 en op den kapitaaldienst van f 12384,89 en 1/2.
De begrooting voor den vleeschkeuringsdienst werd voor kennisgeving aangenomen.
In het college van Zetters zijn aan de beurt van aftreden de heeren Palmen Roex. Er was bovendien één vacature. De volgende voordracht wordt hiervoor gezonden aan den Commissaris aer Koningin. Palmen, Jacobs, Roex, Thissen, Dohmen en Walraven.
Do gemeente Brunssum stuurt een nota in voor het blusschen van den brand op 14 Sept. l.l. groot f 100- .
Een poging zsl worden gedaan, of de assurantie Mij. genegen is een gedeelte van dit bedrag te betalen.
Wethouder DOHMEN stelt voor om zelf een goede brandweer op te richten. De kosten van afschrijving, aan de gem. Brunssum zullen iederen keer weer terugkomen, zoodat men dan evengoed zelf een spuit kan aanschaffen.
De VOORZITTER meent, dat het voordeeliger is, met Brunssum een vast accoord te makem dan dat men de kosten krijgt van aanschaffing van een nieuwe brandspuit.
Het voorstel van wethouder Dohmen wordt aangenomen.
Na enkele zaken van ondergeschikt belang te hebben afgehandeld werd de vergadering die ruim half elf was begonnen, om half 12 gesloten.Uit de gemeenteraad van begin april 1925 (LIMBURGSCH DAGBLAD 03-04-1925)

Donderdagmorgen vergaderde de Raad der gemeente Sehinveld. Voorzitter, de heer P. J. Bosch, burgemeester. Aanwezig, alle leden.
De notulen werden onveranderd vastgesteld.
Aankoop grond.
Aan de orde was dan de aankoop van grond voor verbreeding van den weg voor Rongen en Nuys. De VOORZITTER deelde mede, dat er nog geen teekening was ingekomen.
Wethouder DOHMEN lichtte het plan toe. De genoemde huizen zullen dan 1,20 M. teruggezet worden. De eigenaars vragen hiervoor een tegemoetkoming van f 500, wat spr. niet te veel vond.
De heer THISSEN vond den weg te breed en achtte aankoop niet goed, als ze er te veel voor vragen.
De heer BUIZERS betoogde, dat een hoek niet breed genoeg kan zijn.
Weth. DOHMEN betoogde, dat het een groote verbetering zou beteekenen.
De heer THISSEN kon zich er voor dit geval mee vereenigen en vond ook de som niet te hoog.
De heer JACOBS vond 1.20 Meter nog te weinig en zou het gansche terrein willen aankoopen.
VOORZITTER zeide, dat dit niet ging. In overleg kan getracht worden, zooveel mogelijk te krijgen. Meer dan 1.20 M. wenschten de eigenaren ook op den hoek niet af te staan.
Besloten werd met algemeene stemmen op dezen basis met de eigenaren te onderhandelen en te trachten in overleg zooveel mogelijk grond voor de wegverbetering te krijgen.
Aan de orde was het voorstel tot aankoop van dennenboomen op de Bergerheide en wilgenboomen achter den Berg bij Waltmans.
Teruggeven
De VOORZITTER deelde mede, dat op den Kleiberg 60 dennenboomen door de gemeente waren verkocht - Gebleken was dat de grond en ook de boomen aan Herfkens in Venlo in 1863 was verkocht. — Deze firma firma vroeg nu terugbetaling van de opbrengst plus rente. Daartoe werd besloten.
Wegen.
De beer WALRAVEN deelde mede, dat den weg van Jacobs naar den Heering niet meer begaanbaar was.
De heer PALMEN onderstreepte dit. Spr. noemde ook nog den weg van La Haije naar Stuurmans.
De VOORZITTER zeide, dat de eerste het vorig jaar nog verbeterd was.
Wethouder DOHMEN zeide, dat het, goedkooper was den bestaanden weg op het Boschveld te verbeteren, dan een nieuwen te leggen. Er is nog geen onteigeningsplan.
Jacht
De VOORZITTER vroeg of de jacht weer publiek verpacht zou worden.
De heer PALMEN vroeg, wat de nieuwe jachwet bepaalde.
Besloten werd te verpachten voor drie jaar.
Verpachting.
Besloten werd het kleine Ven te verpachten.
Ingekomen Stukken.
Ingekomen was een verzoek.van den heer F. A. Geraedts, beheerder van het Electrisch Bedrijf, om verhooging van zijn salaris met 25 cent per aansluiting. Adressant wijst er op dat het werk is uitgebreid en alles duurder is geworden.
Wethouder DOHMEN voelde niet veel voor verhooging.
Twee kinderen komen binnen: Of we asjeblieft, twee doosjes griffels voor de juffrouw mogen hebben.
Het verzoek werd aangehouden. (Niet van die griffels).
Distributie-naweeën.
Ingekomen was een verzoek van de molenaar Frijns, om huurvergoeding voor den zolder, gedurende den distributietijd ad f 71.60.
Wethouder DOHMEN deelde mede, dat Frijns nooit zolderhuur gevraagd heeft, zoodat hij er geen enkel recht op heeft. Verder had hij groote voordelen gehad, o.a. het gemaal. Echter heeft hij ook schade gehad. Spr. had er niets op tegen, dat iets gegeven werd, maar Frijns had er geen recht op.
Besloten werd den molenaar Frijns f 30 aan te bieden als schadevergoeding.
Kerkschildering.
Nog was ingekomen een verzoek van den WelEerw. Heer J. Durlinger, Kapelaan, mede namens het R. K. Kerkbestuur, om een bijdrage in de Kerkschildering door de parochie aan den. jubileerenden Pastoor Boyans aangeboden.
De heer BUIZERS wilde 'ns wachten.
Wethouder DOHMEN zeide, dat dan de rondgang door Schinveld, indien niet meer noodig, achterwege moest blijven.
Kapelaan DURLINGER werd verzocht het plan toe te lichten.
Deze deelde mede, dat de beschildering f 4200 zal kosten. Bijeen is nu f 2200. Wordt nu nog f 1000 verwacht van 'n collecte, dan is er nog f 1000 te kort. Besloten werd met algemeene stemmen f 1000 te geven.
Na eenigo oogenblikken geheime vergadering kwam de ...
Rondvraag.
De heer PALMEN betoogde, dat het een half jaar geleden was, dat er raadsvergadering was geweest. Spr. stelde daarom voor de notulen 14 dagen na de vergadering te zenden. Na een half jaar weet men niet meer wat besproken is.
De VOORZITTER deelde mede, dat degenen, die ze verlangen ze hebben kunnen. Voorts liggen ze na drie dagen voor de raadsleden ter inzage.
Politie.
Dc keer PALMEN vroeg of er kwestie bestond tusschen Rijks- en Gemeentepolitie.
De VOORZITTER zeide, dat de gemeenteveldwachter nooit kwestie had gehad. Met de rijkspolitie had spr. niets te maken.
De heer PALMEN vroeg of de politie haar eigen onkosten moest betalen bij overbrenging van arrestanten.
De VOORZITTER zeide, dat de politie de onkosten, hetzij van den Min. van Justitie, hetzij van de gemeente vergoed krijgt. Van dwarsboomen is geen sprake.
Wethouder DOHMEN stelde voor, dat het Broek van Kleine Ven wordt afgemaakt, met het oog op de ontucht.
De heer JACOBS onderschreef dit onmiddellijk.
Wethouder DOHMEN wilde het ook doen afkondigen en de hulp van de aanliggende eigenaren inroepen.
Besloten, werd met algemeene stemmen tot afrastering.
Weiden.
Voor het weiden van een koe daar, zal nu f 3 inplaats van f 2 moeten worden betaald.
Sluiting met gebed.Uit de gemeenteraad van 01-10-1925 (Limburger Koerier 02-10-1925)

De gemeenteraad vergaderde Donderdagvoormiddag onder voorzitterschap van burgemeester P.J. Bosch. Alle leden waren aanwezig. De notulen der vorige vergadering werden na voorlezing goedgekeurd.
Overdracht O. L. school.
Van Ged. Staten was een schrijven ingekomen dat het raadsbesluit tot overdrage eener school aan de Eerw. Zusters is vernietigd daar niet aan alle eischen der wet is voldaan. Thans was door de Eerw. Zusters eene nieuwe aanvrage ingediend om gelden beschikbaar stellen voor eene nieuwe school op de den Berg.
Enkele leden hadden liever gezien dat eene R. K. Schoolvereeniging bijv. het R.K. Kerkbestuur de bijzondere scholen onder hun beheer namen.
Dhr. Buysers wenschte om eene bepaalde reden niet de school op Ben berg, maar die op de Hal over te dragen.
Dhr. Palmen verzocht dhr. Buysers deze reden op te noemen.
Dhr. Buysers verklaarde dit slechts in gesloten vergadering te doen, het was geen kwestie van woningpolitiek, zooals gemompeld wordt.
De voorzitter zal indien gewenscht na afloop der openbare vergadering daartoe gelegenheid geven.
Het voostel van B. en W. om school II op den Berg over te dragen werd goedgekeurd met 4 - 2 stemmen. Voor stemden de wethouders Diederen en Dohmen en de leden Thissen en Palmen. Dhr. Mols onthield zich van stemmen. Dhrn. Buysers en Walraven waren voor overdracht van school I op de Hal.
Begrooting 1926.
Aan de orde kwam de vaststelling der gemeentebegrooting voor 't dienstjaar 1926.
Artikelsgewijze werd ze voorgelezen. De begrooting sluit gewone dienst aan inkomsten en uitgaven met f 88.739, de kapitaaldienst met f 16.389.
De Hoofdelijke Omslag werd van f 6000 op f 3000 verlaagd. De begrooting werd aldus vastgesteld.
Dhr. Palmen verklaarde tegen enkele posten te zijn, omdat niet voldaan was aan zijn reeds meermalen geopperd verzoek om vaste bureau-uren voor de openstelling secretarie en burgelijke stand.
Spreker was ook tegen den post ”straten en wegen,” omdat toch niets gedaan werd aan de wegen. Steeds werd spr. met een kluitje in 't riet afscheept. Verder vroeg dhr. Palmen of de politie ook gecontroleerd wordt en ze degelijk hun plicht doen.
De voorzitter merkte op dat dit laatste goed gedaan wordt, daardoor heeft hij ook ruzie gekegen. De veldwacher en marechaussee hebben hun plicht gedaan, treden correct en bezadigd op. Waar de gemeente en spr. in het soc. dagblad ”Het Volk” door het slijk gehaald is, zal spr. indien de raad dat verlangt daartegen opkomen.
Wethouder Dohmen deed 't plezier als de voorzitter dat deed.
De andere leden waren van eenzelfde meening.
De voorzitter las daarop een verklaring voor (zie elders in dit blad) en protesteerde nogmaals tegen 't artikel in ”Het Volk”. In de gemeente is het geenszins een wilde bende, terecht heeft de ”Limburger Koerier” reeds daartegen geprotesteerd.
Dhr. Walraven merkt op dat beweerd wordt dat de rijksveldwachter aan het bewuste artikel niet vreemd is.
De voorzitter vond 't verdacht dat meerdere politiezaken zoo juist weergegeven waren.
Verbetering wegen.
Van dhr. van Nuys was een aanvrage om 't pachten van een kiezelkuil. Op voorstel van B. en W. zal met verzoeker nader overleg gepleegd worden, ook wat betreft verbetering van een weg waar verzoeker eigendom heeft liggen.
De voorzitter zegde dhr. Palmen toe dat meerdere wegen bekiezeld zullen worden. Over 't rijden van kiezel zal nadere bekendheid worden gegeven.
Woninghuren.
De voorzitter deelde mede dat de gemeentewoning van het oud-hoofd der school zal ledig komen. Besloten werd de woning op te knappen en zo te verhuren aan dhr. Baggen voor f 25 per maand. veldwachter zal verzocht worden te komen wonen in het gemeentehuis; de huur werd vastgesteld op f 200.
Burgerlijke Stand.
Ter sprake kwam nog het plaatsen van een bord waarop de vaste bureau-uren waren aangegeven van secretarie en burgerlijke stand.
Dhr. Palmen wenschte dat de ambtenaar van de B.S. iedere dag minstens een uur vaste bureau-uren had.
Wethouder Dohmen achtte driemaal per week, Dinsdag, Donderdag en Zaterdag van 11-12 uur voldoende.
Dhr. Buysers kon zich daarmede vereenigen, en verklaarde dat hij steeds een ieder die aangifte komt doen zal blijven helpen zooals tot heden ook geschied is.
Opgemerkt werd dat het beter is dat dit niet in zijn woonhuis gebeurt.
De vergadering werd daarop gesloten.Uit de gemeenteraad van 02-10-1925 (LIMBURGSCH DAGBLAD 02-10-1925)

PROTEST BURGEMEESTER. (In de raadsvergadering van 1 Okt. 1925)
Zooals u allen bekend is, heeft een artikel in ”Het Volk” gestaan, waarin de gemeente en mijn persoon door het slijk gehaald worden: Ik zou rapporten gezonden hebben aan den minister van Justitie over de activiteit van den Rijksveldwachter Mevis. Den 22 Aug.j.l. n.m. half zeven heeft genoemde Mevis nabij de Einderbrug tegen mij bedreigingen geuit en daarvan heb ik rapport aan Z. Ex. den minister van Justitie gezonden. Verder zou ik de socialisten uit Brunssum onbehoorlijk behandeld hebben, toen ze den 26 April j.l. op de markt alhier geposteerd waren. Indien ik de socialisten onbehoorlijk behandeld had, zouden ze dadelijk daarover geschreven hebben en niet na 4 à 5 maanden. Ik heb den veldwachter niet op die lui afgestuurd, maar de veldwachter is naar mij gekomen. Dat ik de Burgerwacht een volgenden keer in het geweer zou roepen is onwaar. Van Burgerwacht is niet gesproken. Dat ik den 21 Aug. j.l. tegen Mevis zou gezegd hebben: ”Ik zal je wel krijgen, je blijft niet lang meer hier,” is totaal gelogen. Ik heb hem dien dag niet gesproken. Wat zoekerij betreft, Mevis heeft zelfs den onbez.rijksveldwaehter T. Th. aangezet om tegen me te schrijven.
Wat de 30 à 40 processen-verbaal wegens dronkenschap op 1 dag betreft, is duidelijk in de pers weersproken. In de maand Juni, waar de kermis in valt, waren er in het geheel twee veroordeelingen voor het Kantongerecht te Heerlen. Evenzoo is het gesteld met de zaak J.R. en den jongeman. Een ieder zal na onderzoek bekennen, dat zeer overdreven is. In het openbaar kan ik daar niet verder over spreken. De gearresteerden zijn niet veroordeeld. De opschepperij over de arrestatie der autobandieten is, genoegzaam bekend en behoef ik verder niet over te spreken. Toen Mevis de bandieten alhier niet in de arrestanten lokalen wilde zetten, heb ik gezegd; breng ze dan bij den grenscommissaris te Heerlen. Ik protesteer met alle kracht tegen de bewering, dat het hier voor de komst van Mevis een wilde bende was. De ingezetenen hebben zich in het algemeen, ordelijk en correct gedragen,ook voor de komst van Mevis.
Nooit heeft iemand gedaan wat Mevis gedaan heeft. De veldwachter en de Kon. Marechaussee hebben steeds de orde bewaard en ik breng hen dank voor hun tactisch en bezadigd optreden.Uit de gemeenteraad van half januari 1926 (LIMBURGSCH DAGBLAD 16-01-1926)

Vrijdagmorgen heeft de Raad dezer gemeente vergaderd. Voorzitter de burgemeester, de heer P.J. Bosch, aanwezig alle leden. Behandeld werden o.a. de volgende zaken:
Rooilijnen:
Er werden meerdere rooilijnen vastgesteld, zoo voor de Gaastraat, Heistraat, Heeringsweg enz.
Aankoop grond:
In verband met het vaststellen dezer rooilijnen was een aanbod binnengekomen van dhr, V. Nuys, waarin bij 90 m² grond aanbood voor den prijs van f 1200 en onder diverse voorwaarden, zoo dat de beek zijn eigendom bleef.
B. en W. werden gemachtigd te handelen op een basis van f 600.
Straatnamen:
Er moesten diverse, straatnamen worden geven. Na een geannimeerde discussie werd dit punt aangehouden.
Bijzondere School.
Aan den Raad werd kennis gegeven dat de kwestie van het het beroep van Senden e.a. tegen het Raadsbesluit en de goedkeuring, daarvan, van Ged. Staten, waarbij de O.L. School II wordt overgedragen aan de Zusters op 18 Jan. zal behandeld worden door den Raad van State.
Voorschot:
Besloten werd een voorschol te geven voor de inrichting van de bijzondere school ten bedrage van f 1500.
Subsidie
De Harmonie St. Caecilia vroeg een subsidie van f 200: het Schinveld's Mannenkoor één van f 150.
Betoogd wordt dat de gesubsidieerde gezelschappen, enkele concerten moeten geven in ruil daarvoor.
Weth. DOHMEN vond de gevraagde sommen te hoog. Spr. stelde voor aan Harmonie en Fanfare f 100, aan het Mannenkoor f 50 te geven.
De heer Mols stelde voor f 150 en f 75.
Wethouder DOHMEN zeide dat dan de subsidies bij het naar concoursen gaan enz., moesten vervallen.
Afgewacht zal worden of het publiek belangstelling toont. Is dit het geval, kan op de Markt een kiosk worden geplaatst.
Het voorstel Mols word aangenomen.
Gedurende Mei, Juni, Juli en Augustus zullen de gesubsidieerde vereenigingen twee uur moeten concerteeren op de markt, om de veertien dagen.
Onderbeek.
Er was een adres van den heer C.J. Diederen, waarin deze betoogde, dat door het verbouwen van de Onderbeek aan zijn bezit schade werd aangericht. Adressant verzocht om een tweemaal jaarlijksche reiniging en om het bouwen van een sluis waardoor het water bij hoogen waterstand door de Meigraaf kan worden afgevoerd.
Hiertoe werd besloten. Ook de bruggen worden in orde gemaakt.
Salaris.
Een salarisverhooging, die werd gevraagd door den kantonnier Theunissen werd aangehouden.
Woning Raadhuis.
De heer PALMEN vroeg naar de woning in het Raadhuis.
VOORZITTER deelde mede, dat de veldwachter, aan wien het verpacht was, en voor wien het in orde was gemaakt had meegedeeld, dat hij niet genegen was te verhuizen.
Deze zaak zal in de volgende vergadering nader worden besproken.
Da Heer PALMEN vroeg, wat voor toestanden er op de jongenschool waren. Met deze koude moeten de kinderen de klompen nog uitdoen.
Weth. DOHMEN zeide, dat ze zonder klompen op de koude gang werden gezet. Er moest een onderzoek worden ingesteld.
Hierna sluiting.Uit de gemeenteraad van 27 okt. 1927 (L.D. 28-10-1927)

De gemeenteraad vergaderde Donderdagmorgen. Voorzitter burgemeester Bosch. Aanwezig alle leden. Er was veel publiek.
Goedgekeurd werd een wijziging der gemeenterekening over 1926.
Besproken werd dan de aanstelling van een vroedvrouw. Men weet, dat B. en W. in de vorige vergadering opdracht kregen om nader overleg te plegen in zake het salaris van de Vroedvrouw te Brunssum, die ook Schinveld wilde bedienen.
Meegedeeld werd, dat deze onderhandelingen geen resultaat hadden gehad. De vroedvrouw bleef bij haar voorstel. Zij wil de f 300.- salaris hebben. De heer DOHMEN deelde mede, dat de gemeente Schinveld zelf een vroedvrouw zou kunnen krijgen voor een salaris van f 800.- De Raad was hier niet voor, waarna het voorstel van B.en W. door de Brunssumsche vroedvrouw voor f 300.- per jaar op te dragen, ook Schinveld te bedienen, werd aangenomen.
Besproken werd dan de aankoop van grond tot delving van kiezel van den rustend-pastoor Oberje, voor f 22.- per kleine roede.
De heer DOHMEN zou voor aankoop zijn, wanneer de gemeente er voordeel bij zou hebben. Dit mocht echter volgens spr. worden betwijfeld.
Weth. BUYSENS wilde 10 roeden koopen om eens te probeeren. Er zou 90 tot 100 m³ kiezel per kleine roede zitten.
Weth. SENDEN onderschreef de meening van den vorigen spreker.
De heer DIEDEREN vroeg wat de kosten waren voor de kiezel hier was. Het breken van den kiezel kost f 1.50 te Hulsberg.
De VOORZITTER: In 't begin hebben we schade, later kan het voordeeliger worden. Als er niet dadelijk begonnen wordt, zal er nog kiezel moeten worden aangekocht voor de wegen.
De heer DOHMEN: Er zit veel kleine kiezel in.
In stemming gebracht werd het voorstel, om voor proef 10 m³ aan te koopen, aangenomen met 6 - 1 stem (tegen de heer Diederen)
Gestemd werd vervolgens voor de benoeming van leden en plaatsvervangende leden in de commissie van Toezicht op den Vleeschkeuringsdienst.
Ingekomen was voorts een schrijven van bewoners van de Heidestraat. Deze zetten uiteen, dat ze hun drinkwater moeten halen uit het Bergputje, dat op 120 m. van den openbaren weg ligt. Bovendien ligt de put geheel open. Adressanten verzochten het water uit de bron door een buisleiding te leiden naar den openbaren weg, daar het in een put te doen loopen en daarop een pomp te plaatsen.
De VOORZITTER zette uiteen, dat de verschillende buurten deze inrichtingen zelf gemaakt hebben.
De heer DIEDEREN meende, dat de gemeente moest tegemoet komen. Goed drinkwater is een algemeen belang.
De VOORZITTER: Dan komen er nog meer aanvragen.
Wethouder BUYZENS zeide, dat de put en het erheen leidende pad van de gemeente waren. Dit bleek na onderzoek, juist te zijn.
De heer DIEDEREN: De gemeente is dan verplicht dat putje in orde te houden en 't zou beter zijn een buisleiding te leggen.
Weth. SENDEN zou een onderzoek wenschen. Daarna kan overwogen worden of een subsidie zal worden gegeven.
Besloten werd aan adressanten vergunning te geven een plan als door hen voorgesteld, uit te voeren. Later kunnen adressanten met een nieuw verzoek om subsidie komen onder overlegging van een begrooting om subsidie. Met 5-1 stem werd besloten vooralsnog niet in de kosten bij te dragen.
Bij de rondvraag stelde de heer DOHMEN voor goten langs enkele wegen te maken, n.l. van Mattieu Theunissen tot aan de brug van A.Dohmen tot het beekje.
De VOORZITTER zeide, dat B. en W. al verschillende punten, waar dit noodig is, hebben besproken.
De raad gaf B. en W. machtiging het maken van goten aan te besteden.
De heer DOHMEN vroeg, waarom die sloot gemaakt was.
De VOORZITTER: We hebben laten onderzoeken of er kiezel zat.
De heer DOHMEN: U wist al, dat die er niet zat.
Weth. BUYZENS: We hebben die sloot laten maken voor afvoer van water naar de Meigraaf.
De VOORZITTER: Het is maar'n proefneming.
De heer DOHMEN vroeg, of vereenigingen niet meer in de school aan de Houtstraat mogen vergaderen of repeteeren.
Weth. BUYZENS deelde mede, dat de schoolopziener vorige week was hier geweest. De vereenigingen moeten uit de klaslokalen blijven, zulks ter voorkoming van verontreiniging. Het is niet de bedoeling de vereenigingen uit de school te weren.
De heer DIEDEREN vroeg waar B. en W. de macht vandaan haalden om eigenmachtig met sparen te beginnen. De raad heeft over het uitgeven van gelden te beschikken, niet B. en W.
De VOORZITTER: Hoe kunnen we bij den raad komen met voorstellen zonder dat we weten, waar we aan toe zijn.
De heer DIEDEREN besprak dan de jongste brand. De hulpverleening is weinig geweest, zei spr. en Brunssum kwam toen de brand gebluscht was. Spr. betoogde dan, dat de gemeente een klein motorspuitje moest hebben, zooals dit in Geilenkirchen in gebruik is. - Deze spuit staat niet op een auto en is niet duur. Bij de jongste brand was het treurig, alle slangen waren lek.
De VOORZITTER: Waar haalt u de centen vandaan voor een nieuwe spuit? Moet de belasting verhoogd worden?
De heer DIEDEREN betoogde, dat zoo'n spuit nie tzoo duur zou kosten. De brandweer moest overigens gereorganiseerd worden. De burgemeester heeft bij de laatste brand zelf de spuit moeten halen.
De discussies namen weer het karakter van een incident aan.
De VOORZITTER verweet den heer Diederen, dat hij de beek nooit schoonmaakte, de heer DIEDEREN den voorzitter, dat hij, terwijl er meer water kwam, de beek had versmald.
Onder protest van den heer DIEDEREN, die zeide nog meer te vragen te hebben en uitriep: ”Dit is de laatste keer !” sloot de voorzitter vrij plotseling de vergadering.Uit de gemeenteraad van eind jan. 1928 (L.D. 28-01-1928)

De gemeenteraad van Schinveld vergaderde Vrijdagmiddag. Voorzitter burgemeester Bosch. Aawezig alle leden.
De VOORZITTER sprak in deze eerste vergadering in 1928 een Nieuwjaarswensch uit.
In behandeling kwam het voorstel van B. en W. tot benoeming van een poetsvrouw aan de O.L. school. De tegenwoordige poetsvrouw had om gezondheidsredenen ontslag genomen. B. en W. stelden voor de nieuw te benoemen poetsvrouw een salaris te geven van f 250 per jaar.
De heer DÜHMEN betoogde, dat f 300 niet te veel zou zijn.
Weth. SENDEN zou een aanvangssalaris van ƒ 250 willen geven met twee verhoogingen telkens na één jaar van f 25.
Dit laatste voorstel wordt goedgekeurd. Benoemd werd vervolgens tot poetsvrouw mad. A. Senden.
Het volgend punt der agenda was de vaststelling vau een nieuwe politieverordening.
De heer VAN TONGELEN had evenwel bezwaren tegen behandeling in deze vergadering, daar hij niet volgens de afspraak de ontwerpverordening ter inzage had. gekregen. De verordening werd vervolgens aangehouden tot een volgende vergadering.
De raad behandelde verder een nieuwe bouwverordening en een verkavelingsplan der gemeenterreinen gelegen op den Breukberg. Over dit laatste werd van gedachten gewisseld. Besloten werd voorloopig alleen langs den weg te verkoopen en later een verkavelingsplan voor den geheelen berg te laten maken. De oorspronkelijk op teekening gezette grootte der terreinen werd teruggebracht tot een frontbreedte van 7 à 8 meter. Er komen nu bouwterreinen aan beide wegen. De prijs werd vastgesteld op res. f 10 en f 5 per m2.
Bij de ingekomen stukken was een schrijver van den heer C. J. Diederen, waarin deze meedeelde dat de overstrooniingen van de Beekstraat door de Roode Beek niet zijn schuld waren. doch te wijten waren aan vernauwing van de beek. De heer DIEDEREN betoogde, dat de beek wel een halve meter minder diep was dan vroeger. Spr. vroeg uitgraving door de gemeente.
Besloten werd tot uitdieping van de Roode Beek.
B. en W. hadden prijsopgaaf gevraagd voor enkele masten voor electrich licht. In totaal zal ongeveer f 1000 moeten worden uitgegeven. Besloten werd nog enkele andere prijsopgaven af te wachten en advies van de S.V.M. af te wachten.
Besproken werd voorts de aankoop van een schrijfmachine ten behoeve der secretarie. Besloten werd een nieuwe aan te koopen voor f 300.
Ingekomen was een verzoek van de harmonie St. Caecilia om subsidie.
De fanfare Sint Lamberlus deed een verzoek van gelijke strekking.
De R. K. Voetbalvereeniging Hendrik deed een verzoek om subsidie ter bestrijding van enkele uitgaven.
De heer VAN TONGELEN wil alle vereenigingen subsidie verleenen, of géén enkele.
De heer DIEDEREN: De andere vereenigingen moeten eerst maar vragen.
Weth. SENDEN meende, dat het doel: behoud van de inwoners in het dorp Zondagsmiddags, niet bereikt was. Spr. meende daarom dat men dit geld beter aan andere doeleinden kon uitgeven.
De heer VALKENBURG betoogde, dat het nuttig en goed was deze vereenigingen te steunen. Spr. steunde de subsidieaanvrage der V.V. Hendrik, die alle pogingen doet om de jongelui in de katholieke organisatie te houden.
De heer DIEDEREN zeide, dat men toch iets moest doen voor een vereeniging.
Dc heer DOHMEN: Zet hier een danstent op dan blijven de jongelui.
Weth. SENDEN: Dat is de oplossing.
De VOORZITTER: Ik vind het heel goed als de jongens en meisjes alleen dansen. (Lachsalvo.)
De heer DIEDEREN: Jawel, maar als ze naar Brunssum gaan is er veel meer gelegenheid tot kwaad.
De heer DOHMEN stelde voor beide muziekvereenigingen hetzelfde subsidie te geven.
DE VOORZITTER: 't Vorig jaar kregen de vereenigingen f 140, terwijl de gemeente de kiosk betaalde. De vereenigingen moeten daarvoor 3 concerten van 2 uur geven.
Besloten werd f 100 subsidie te geven waarvoor dan 2 concerten van 1 en 1/2 uur moeten worden gegeven.
Besloten werd aan de V.V. Hendrik f 25 subsidie te verleenen.
Na de rondvraag, waarbij rioleering, autobussen, enz. besproken werden volgde sluiting.Uit de gemeenteraad van eind juni 1928 (L.D. 28-06-1928)

De Raad dezer gemeente vergaderde jl. Dinsdag onder voorzitterschap van dhr. Buijsers oudste wethouder. Afwezig was dhr. van Tongelen.
Na opening deelde de voorzitter mede dat om gezondheidsredenen aan Burgemeester Bosch een maand verlof was verleend, hierbij opmerkend dat dit het eerste verlof was dat in de 18-jarige ambtelijke loopbaan door Burgemeester Bosch werd genoten. Spreker hoopte dan ook dat Z.E.A. na een verfrisschende vacantie weer kerngezond den arbeid zou hervatten.
De Notulen der vorige vergadering werden onveranderd goedgekeurd.
De af- en overschrijving der begrooting dienst 1927 werden goedgekeurd.
De vaststelling van het kohier; "weiden van vee" werd aangehouden tot een volgende vergadering.
Aan een verzoek om subsidie voor de R. K. Leergangen en Handelshoogeschool werd aan ieder f 20 toegekend.
Door Weth. SENDEN werd een voorstel gedaan om een gedeelte van den Meigraaf met beton af te bakenen.
Na een toelichting dat nog andere veranderingen en verbeteringen die hiermede in verband stonden nog in overweging waren werd het voorstel door dhr. Senden teruggenomen.
Dhr. DIEDEREN informeerde naar de toegezegde verbetering van den Rüscherweg.
Spoedig mogelijke uitvoering werd hier door den Voorzitter nogmaals toegezegd.
Dhr. DOHMEN vroeg hoe 't staat met het plaatsen der borden der maximum snelheid en de waarschuwingsborden aan de schoolgebouwen.
Spoedige uitvoering werd ook hier beloofd.
Op de vraag van dhr. DOHMEN hoe 't kwam dat op j.l. kermis geen vermakelijkheden op de markt waren geplaatst, gaf de VOORZITTER ten antwoord dat ze in deze door den huurder bedrogen waren. Deze was zijne betalingsconditiën niet nagekomen.
Dhr. FRIJNS had gaarne gezien dat bij een eerstvolgende kermis ook gelegenheid werd gegeven tot het plaatsen van een danstent.
De VOORZITTER zeide hierop tegen te zijn; hij wilde in deze niet buiten de voetsporen van den Burgemeester treden.
Ook werd geïnformeerd naar de concerten op het marktplein dit in verband met de toezegde subsidie.
Dhr. DOHMEN had op zedelijk gebied nog iets te zeggen, doch gaf hierbij te kennen dit liever te doen in geheime vergadering.
Den wensch van dhr. Dohmen werd door den Voorzitter direct ingewilligd, zoodat deze vergadering in geheime zitting overging.Uit de gemeenteraad van eind jan. 1929 (L.D. 22-01-1929)

De raad dezer gemeente vergaderde Zaterdagvoormiddag om 10.30 uur onder voorzitterschap van burgemeester Bosch. Alle leden waren aanwezig.
De notulen der vorige vergadering werden onveranderd goedgekeurd.
In verband met nog te nemen inlichtingen werd de benoeming tot onderwijzer aangehouden tot een volgende vergadering.
Tot leden der Ouders-commissie aan de scholen werden de aftr. leden mej. C. Geraets en W. Palmen herbenoemd.
Op een verzoek van den ambtenaar van den Burgerl. stand om verhooging van salaris werd met 4 tegen 2 stemmen afwijzend beschikt.
Het voorstel van B. en W. om de zandkuil publiek te verpachten ging met alg. stemmen onder den hamer door.
Besloten werd, na ingewonnen prijs elders, de trottoirbanden zoo mogelijk in Schinveld te laten vervaardigen, waarna eveneens aanbesteding van het leggen en maken van gooten zal geschiede.
Op verzoek van een ingezetene om f 25 bij de geboorte van zijn 10e kind (de 100ste geboorte in 1928 in de gemeente) werd, daar Schinveld dit aantal geboorten voor het eerst bereikt had, goedgunstig beschikt.
Van de afd. Landbouwbond was een verzoekschrift binnengekomen om f 50 subsidie in verband met het geven van een huishoudcursus, waarvoor zich reeds 37 leerlingen hadden opgegeven.
De gevraagde subsidie werd met alg. stem verleend.
Een verzoek van dhr. H. Hamers, voor aanleg van twee lichtpunten door de gemeente in zijn nieuwgebouwd huis, werd doorgezonden naar de S.V.M., die thans het gem. net heeft overgenomen.
De rekening van het gem. Armbestuur werd zonder aanmerking goedgekeurd, eveneens de begrooting over 1928. De rekening had een batig saldo van f 131.50. De begrooting over 1929 sloot in ontvangsten en uitgaven met f 1992.
Bij de rondvraag merkte dhr. DIEDEREN op, dat op de Jongensschool aan de kinderen straffen worden gegeven, die niet bepaald strooken met de gezondheidsleer.
Door dhr. DOHMEN werd deze opmerking nog ondersreept.
De VOORZITTER zei toe, in deze maatregelen te zullen treffen.
Dhr. VAN TONGELEN vroeg of een gedeelte van het Broek, dat op het oogenblik renteloos lag, niet kon verpacht worden.
Verpachting werd door allen goedgekeurd.
Dhr. DOHMEN verzocht den voorzitter maatregelen te treffen ter bestrijding van de in het voorjaar steeds meer en meer terugkeerende rupsenkwaal.
Ook hier werd door den VOORZITTER alle attentie toegezegd.
Na nog enkele besprekingen over het Bosch-beheer werd deze vergadering tegen 12.30 uur op de gebruikelijke wijze gesloten.Uit de gemeenteraad van half nov. 1931 (L.K. 18-11-1931)

HET BIJZONDER ONDERWIJS

Dinsdagmorgen vergaderde de raad der gemeente Schinveld, onder voorzitterschap van burgemeester Bosch. Ondanks het vroege uur, was er veel belangstelling op de publieke tribune. Nadat de notulen der vorige vergadering waren voorgelezen, kwam de voorloopige vaststelling der gemeenterekening over 1930 in behandeling.
De commissie van onderzoek bracht bij name van dhr. Senden rapport uit. De commissie drong erop aan de mandaten voortaan in volgorde van de verschillende posten op de rekening te leggen, naar het oordeel van dhr. Senden was de rekening eenigszins slordig opgemaakt.
In behandeling kwamen de voorstellen van B. en W. betreffende de bijzondere r. k. jongensschool en de bijz. protestantsche school. Over deze bekende kwestie las de secretaris een schrijven voor van het college van B. en W., waarin aan de Christ. Nat. Schoolvereeniging twee lokalen voor protestantsch onderwijs in de bestaande openbare lagere school worden aangeboden.
Dhr. Senden vond, dat met dit aanbod op de zaak werd vooruitgeloopen. Hij wilde èn het verzoek van de christ. nat. schoolvereeniging en dat voor een bijz. r.k. jongensschool gelijktijdig behandeld zien.
De voorzitter wees erop, dat het bouwen van een nieuwe r.k. jongensschool voor de gemeente voordeeliger is. Als de bestaande openbare lagere school voor het r.k. bijzonder onderwijs wordt verbouwd, zal zij f 22.000 kosten. Thans kan men, door twee lokalen aan de protestanten te geven de kwestie goedkooper afhandelen.
Dhr. Senden bleef van meening, dat een verbouwing de gemeente niet op hoogere kosten zal jagen.
Wethouder Dohmen: Wij konden niet wachten. Het verzoek van de christ. nat. schoolvereeniging lag op afhandeling te wachten. Hadden de protestanten een nieuwe school gekregen, dan was deze de gemeente op ongeveer f 15.000 komen te staan.
Dhr. van Kann: Het college van B. en W. heeft niet voorbarig gehandeld. De regeling, thans voorgesteld, komt de gemeente stellig voordeeliger.
Dhr. van Tongelen had geen bezwaren tegen de aanvragen voor een protestantsche en voor een katholieke school. Doch het heden ter tafel liggend voorstel achtte hij half werk.
Dhr. Senden stelde voor de kwestie uit te stellen tot een volgende vergadering. Dan kan eerst de geheele aangelegenheid nog eens rustig bekeken worden. Wij leven in een crisistijd, waarin iedere noodelooze uitgave moet worden vermeden.
Dhr. van Kann protesteerde tegen uitstel.
Dhr. Senden: Wij zitten hier voor het algemeen belang.
Dhr. Mols: De school komt voor de protestanten wel ongunstig te liggen.
Dhr. Senden: Juist, zij ligt daar niet goed.
De secretaris las nogmaals het schrijven van B. en W. aan de christ. nat. schoolvereeniging voor.
Dhr. Senden: Welke twee lokalen zijn precies bedoeld ?
De voorzitter gaf aan de hand van een teekening nadere opheldering over de ligging der beide lokalen.
Dhr. Senden waarschuwde nog eens tegen noodelooze gelduitgave. Schinveld bestaat voor 85 procent uit arbeiders, die niet zwaarder belast mogen worden.
Dhr. van Kann: Daarvan is hier geen sprake. Door het voorstel van B. en W. goed te keuren wordt bovendien voor de gezondheid der kinderen goed gezorgd. Zij krijgen behoorlijk verlichte en geventileerde lokalen.
Dhr. Mols vroeg nadere inlichtingen over het gymnastieklokaal.
Wethouder Diederen: Wat kost een nieuwe school ? Daar gaat het om. En daar is nog geen begrooting van.
Na breedvoerige gedachtenwisseling zeide de voorzitter tenslotte, dat nu het voorstel genoeg van alle kanten was bekeken en ieder er zijn meening over had kunnen zeggen.
Tenslotte werd het voorstel, om twee lokalen in de openbare lagere school aan de protestanten af te staan, aangenomen met 5 tegen 1 stem en één onthouding.
Ingekomen was een verzoek van het R.K. schoolbestuur St. Eligius tot bouw van een r.k. jongensschool aan den Breukberg. De school zal plaats moeten bieden aan 260 leerlingen en bestaan uit 7 lokalen.
De voorzitter stelde den raad voor B. en W. te machtigen in nader overleg met het schoolbestuur te treden. Eerst moet met den inspecteur van het lager onderwijs de aanvrage worden besproken.
Aldus besloot de raad.
Bij den raad was een schrijven ingekomen van dhr. M. Palmen, tijdelijk volontair ter gemeente-secretarie, om een vaste aanstelling op een salaris van f 300 's jaars.
Dhr. Mols wees erop, dat dhr. Palmen zeker ter secretarie op zijn plaats was. Een betere is niet te krijgen.
Dhr. van Kann onderstreepte het betoog van dhr. Mols. Wel zag hij gaarne bij vaste aanstelling van dhr. Palmen het secretariewerk met een vreemdelingendienst, gelijk die in andere plaatsen bestaat, uitgebreid.
Dhr. Senden stelde voor de secretarie open te stellen van 9 tot 12 en van 2 tot 5.30 uur. Dan kan iedereen er steeds terecht.
Ook wethouder Dohmen pleitte voor vaste aanstelling van een hulpkracht.
In beginsel besloot de raad f 300 uit te trekken voor een hulpkracht op de secretarie.
B. en W. zullen dhr. Palmen benoemen tot plaatsvervangend ambtenaar van den Burgerlijken Stand.
Wethouder Diederen drong erop aan, dat het puin steeds zal gestort worden op de plaats, die daarvoor is aangewezen.
Dhr. Senden wees erop, dat de gooten langs de Bergstraat te diep zijn, wat gevaar voor het verkeer oplevert.
Dhr. van Kann wilde voor de politie op het gemeentehuis een kamer zien gereserveerd.
De voorzitter wees erop, dat alleen nog zijn kamer beschikbaar was.
Dhr. van Kann: Gaat dat wel, als U er niet bent ?
De voorzitter: O gerust, er is toch niets te stelen.Uit de gemeenteraad van half maart 1932 (L.K. 17-03-1932)

WINKELSLUITING OP ZONDAG

Woensdagmorgen vergaderde de raad der gemeente Sehinveld onder voorzitterschap van burgermeester Bosch, ter afhandeling van een belangrijke agenda. De publieke tribune was uitverkocht. Geen plaatsje bleef onbezet. Zelfs moest een extra bank worden aangedragen, terwijl zich ook een vrouwelijk toehoorster onder de belangstellenden bevond, wat sedert menschenheugenis niet was voorgekomen.
Dhr. Senden protesteerde tegen de ramenstelllng der notulen. Zij waren veel te kort en dienden voortaan uitvoeriger te zijn.
Ook dhr. Tongelen oefende scherpe critiek op de notulen der vorige raadsvergadering uit.
Het bestuur der bijzondere lagere school had een verzoek ingediend betreffende een voorschot volgens art. 101 der Lager Onderwijswet. Het voorschot werd vastge teld op f 1200.
Ingekomen was een schrijven van de winkeliers betreffende de winkelsluiting, waarin er op werd aangedrongen ook gedurende den Zondag te mogen verkoopen.
Dhr. Senden stelde voor de winkels den geheelen Zondag open te houden; alleen tijdens de H. Missen dienden zij gesloten te zijn.
De voorzitter: Wij zouden deze afwijking van de Winkelsluitlngswet bij de regeering moeten aanvragen.
Dhr. Senden: Juist ! Dan moet zulks geschieden.
Wethouder Dohmen drong erop aan in den zomer het sluiten der winkels één uur later te stellen.
De voorzitter: Zou het niet voldoende zijn als de winkels Zondags alleen in den namiddag open waren? De Zondagsheiliging dient te worden hooggehouden.
Dhr. Dohmen: Laten ook de kapperszaken het recht krijgen Zaterdags tot tien uur en Zondags van acht tot twaalf te mogen werken.
De raad nam de verschillende voorstellen zonder stemming aan.
Eenige wijzigingen in de verordening voor den vleeschkeuringsdienst werden aangebracht.
De verkoop van bouwterreinen aan de Kloosterlaan voor f 260, welke door het dagelijksch college der gemeente was geschied werd door den raad bekrachtigd.
Dhr. Senden betreurde het, dat tot dezen verkoop was overgegaan, voordat de raadsleden geraadpleegd waren.
De voorzitter: Reeds acht jaar geleden werd de verkoop van meerdere stukken grond, waartoe ook het perceel aan de Kloosterlaan behoorde, goedgekeurd.
Dhr. Senden: Wat acht jaar geleden werd goedgekeurd, is thans niet meer geldig !
Tot lid van het Burgerlijk Armbestuur werd gekozen dhr. A. Diederen met 4 stemmen. Dhr. Senden kreeg 3 stemmen.
Aan het plaatselijk crisis-comité werd na ampele besprekingen f 150 subsidie verleend. Gevraagd was f 300.
Dhr. Mols vroeg, waarin het verschil nu eigenlijk bestaat tusschen armbestuur en crisis-comité. Bij het eene lichaam moeten zich armen melden; bij het andere personen, die niet rijk zijn.
Dhr. van Kann: Met den steun moet de zuinigheid betracht worden. Doch waar het noodig is, moet gegeven worden.
Door de fanfare St. Lambertus en het mannenkoor Oranje werden subsidies gevraagd.
Dhr. Mols was tegen het geven van subsidies in dezen crisistijd.
Wethouder Diederen stelde voor de oude subsidies van f 100 en f 60 te handhaven, welk voorstel door dhr. van Kann werd ondersteund.
Dhr. Mols: Ik ben allerminst tegen de vereenigingen. Doch de tijden zijn er niet naar, om allerlei subsidies te geven. Men kon het geld veel beter aan den steun geven.
Dhr. van Kann: De verrenigingen zijn ook een openbaar belang.
In een volgende vergadering zal over de subsidie verleening worden beslist.
Dhr. Tongeren vroeg bij de rondvraag hoe het met het loon der werkloozen stond, die nabij den Krekelsberg werken ? Deze verdienen slechts ƒ 1.50 per dag. Daarvoor kan niemand werken !
Wethouder Dohmen wees erop, dat bij de werkverschaffing eerst de gehuwde arbeiders moeten worden geholpen.Uit de gemeenteraad van half mei 1932 (L.K. 13-05-1932)

SUBSIDIE'S en SALARISVERLAGING

Donderdagmorgen half elf vergaderde de raad der gemeente Schinveld, onder voorzitterschap van burgemeester Bosch. Alle raadsleden waren op het appel verschenen. Op de publieke tribune zaten eenige belangstellenden vredig hun sigaartje te rooken.
De rekening en begrooting van het Burgerlijk Armbestuur werden, nadat de notulen der vorige raadsvergadering waren goedgekeurd, in orde bevonden.
In de gemeente-rekening 1930 werden eenige kleine wijzigingen aangebracht.
In behandeling kwam vervolgens de subsidie-aanvrage van de verschillende muziekvereenigingen.
Dhr. Boesten stelde voor de subsidies te laten zooals het vorig jaar. De Harmonie en Fanfare zouden dus ieder f 100 subsidie krijgen, de Oranje-zangvereeniging f 60.
Dhr. Mols vond het onverantwoordelijk, dat in dezen crisistijd zooveel geld aan subsidies wordt gegeven. Kunnen deze honderden guldens niet beter gebruikt worden ? Er is nauwelijks geld voor de werkloozen
Dhr. van Kan wees erop, dat door de uitvoeringen van de muziekvereenigingen toch ook geld in de gemeente komt door bezoekers uit de omliggende dorpen
Dhr. Mols zeide, dat hij niets tegen de muziekvereenigingen had. Hij had ze steeds gaarne gesteund. Doch. wij leven thans in een abnormalen tijd
Wethouder Dohmen: „Mols heeft wel in zeker opzicht gelijk. Doch laten wij deze enkele honderden guldens geven. De muziekvereenigingen brengen leven en vertier in Schinveld.
Het voorstel Boesten werd tenslotte aangenomen met 6-1 stem.
Het vergunningsrecht en dat der verloven werd bepaald op f 40 en f 25, het bij de wet toegestane minimum.
Aangevraagd werd een crediet voor het aanschaffen van 20 nieuwe schoolbanken voor de bijzondere R. K. Meisjesschool.
Dhr. Senden drong erop aan, dat, indien dit mogelijk was, de banken in de gemeente gemaakt werden, Dan bleef het geld in Schinveld.
Het gevraagde crediet werd hierop verleend.
In behandeling kwam een ontwerp-verordening, regelende de aanstelling en den dienst van den gemeente-veldwachter.
Op voorstel van dhr. Senden werd besloten verdere behandeling dezer verordening uit te stellen tot een volgende vergadering. Dan kunnen de leden zich eerst over het een en ander nader beraden.
De raad adviseerde gunstig op het voornemen van van Ged. Staten om de salarissen van burgemeester, secretaris en ontvanger aan een tijdelijke korting te onderwerpen.
Dhr. Mols had gaarne gezien dat Ged. Staten nog verder waren gegaan dan de voorgestelde, verlaging. Spr. vond een verlaging van 15 pct. zelfs niet onbillijk, waarmede dhr. Senden instemde.
Na afhandeling der verdere ingekomen stukken werd door sommige leden nog van de rondvraag gebruik gemaakt.Uit de gemeenteraad van eind december 1932 (L.K. 28-12-1932)

Overkluizing Roode Beek en Steunregeling

Om twee uur Dinsdagmiddag kwam de Gemeenteraad van Schinveld bijeen onder leiding van Burgemeester Bosch.
Wethouder Diederen kon niet ter vergadering verschijnen daar zijn zoon een auto-ongeluk was overkomen.
Aan de orde kwam nog eens de overkluizing van de Roode Beek. De voorzitter deelde mede, dat van Ged. Staten bericht was binnengekomen, dat de Beek bij overkluizing 40 cm dieper komt te liggen. Het bedrag voor het werk wordt daardoor met f 1984,72 verhoogd.
Enkele leden stellen vragen naar aanleiding hiervan.
De overkluizing loopt vanaf de molen tot aan de bocht voorbij 't gemeentehuis.
De Voorzitter zegt, dat als dit gedeelte gereed is, het tweede deel terstond zal worden aanbesteed.
Met de hoogere uitgaaf kon de Raad zich vereenigen.
Met het voorstel van B. en W. tot overdracht van grond aan het Kerkbestuur werd, na intrekking van een vorig besluit omtrent verkoop van grond, accoord gegaan.
Ingekomen is een schrijven van het Ministerie waarin den Raad verzocht wordt de plaatselijke winkelsluitingsverordening dusdanig te wijzigen, dat op Zondagmorgen de winkels, hoogstens vier uren mogen geopend blijven tot op zijn laatst 12 uur in den middag.
De heer Senden klaagt over de te geringe zorg der bestrating. De gebruikte steen is voor spr. meening niet van voldoende kwaliteit.
Wethouder Dohmen bestrijdt dit.
Vervolgens komt de door B. en W. ontworpen steunregeling voor werkloozen in behandeling.
De Voorzitter stelt voor, deze aangelegenheid in geheime zitting te behandelen. Eenige raadsleden verzetten zich hiertegen. De meerderheid is het echter met den voorzitter eens, en daarom gaat om half vier de Raad in gesloten vergadering. Na langdurige bespreking werd een steunregeling vastgesteld, die hierop neerkomt, dat alleen steun verleend wordt in het geval het weer volgens het oordeel van B. en W. niet geschikt is om te werken.
De voor steun ln aanmerking komende arbeiders zijn onderworpen aan de volgende bepalingen:
1. Zij zijn en blijven ingeschreven bij de arbeidsbemiddeling en zijn verplicht het aangeboden werk te aanvaarden.
2. Alleenstaande personen en kostgangers moeten 30 jaar oud zijn en buiten hun schuld alleenstaande personen zijn geworden.
3. Pensioen en ouderdomsrente wordt aan de steun afgetrokken.
4. Georganiseerde gehuwden krijgen 9 gulden p. week en een toeslag van 75 cent per kind. Gehuwd en niet georganiseerd 8 gulden p. w. en 75 cent per kind.
5. Ongehuwd georganiseerd 4.25 per week. Ongehuwd ongeorganiseerd 3.75 per week.
6. Voor ondersteuning komen alleen in aanmerking: uit ieder huisgezin één persoon.
Na afhandeling van deze steunregeling werd de vergadering gesloten.Uit de gemeenteraad van half feb. 1932 (L.D. 13-02-1933)

Overkluizing Roode Beek II

Vrijdag jl., 4 uur n.m. kwam, onder presideering van den Burgemeester, de Gemeenteraad van Schinveld voor de eerste maal in 1933 bij een. Er was een heel korte agenda, slechts drie punten. Niettemin was er buitengewoon veel belangstelling van het publiek. De vergaderkamer was overvol. Alle raadsleden waren tegenwoordig.
Na opening der vergadering richt de Voorzitter met enkele woorden zijn beste nieuwjaarswenschen tot den Raad, hopende dat men door goede samenwerking de belangen der gemeente op het beste zal weten te dienen.
Tegen de notulen der laatste vergadering werden geen bemerkingen ingebracht en z. m. in orde bevonden.
Alvorens met de agenda te beginnen wordt op de groene tafel ter inzage van den raad gelegd het thans gereed gekomen plan ter duurzame verharding van het wegtraject vanaf Brunssummerstraat langs Dorpstraat, Eindstraat tot grens Gangelt. Een opzichter van den Provincialen Waterstaat is hierbij als deskundige aanwezig en licht een en ander toe.
De raming van dit werk bedraagt f 40000.- waarvan 50 pct. ten laste der Provincie zal komen. Het nemen van eenig besluit is hierbij niet aan de orde. Van een en ander stelt men voorloopig zich slechts op de hoogte.
Overkluizing 2e gedeelte Roode Beek.
Omtrent de hiervan des morgens plaats gehad hebbende aanbesteding deelt de VOORZITTER de verschillende ingekomen inschrijvingen mede. Hij geeft de bedragen en de inschrijvers en verzoekt den Baad over zün gevoelens omtrent gunning.
Alvorens zich over de zaak uit te spreken wordt door dhr. SENDEN de meening geuit dat met de aanbesteding buiten den Raad om is gewerkt. Hij betoogt voorts dat daar vooral voor de noodige verbreeding der straat enkele strooken grond dienden aangekocht, ook het hoekhuis van de Wed. Daemen moest men zoo mogelijk zien te koopen.
De VOORZITTER en ook wethouder DOHMEN bestreden spreker nopens zijn bewering omtrent de aanbesteding, verwijzend naar het raadsbesluit, waarbij machtiging tot aanbesteding werd verleend.
Op de desbetreffende vraag verklaarde dhr. SENDEN ten slotte dat z.i. B. en W. slechts over de gunning hadden te beslissen. Met zes stemmen en een onthouding werd deze meening door den Raad gedeeld met gelijk besluit om met betrokken eigenaars over bedoelden aankoop te onderhandelen.
Stembureau.
Voor de benoeming der leden hiervan had men, zooals men het wel eens zegt, veel papier noodig. Niet minder dan 5 schriftelüke stemmingen moesten plaats hebben, terwijl een lid nog door het lot werd aangewezen. Drie leden bedankten voor de eer, één lid vooraf - twee na gekozen te zijn. Benoemd werden ten slotte dhrn. Dohmen (wethouder), van Kann en Boesten.
Ingekomen stukken. Hierbij was een schrijven van Heer Ged. St. met de mededeeling dat het beroep van dhr. G. Scheper tegen een afwijzend besluit van den Raad omtrent vergoeding reiskosten voor schoolbezoek, door eerstgenoemd college was verworpen. Voorts was een verzoek van dhr. Smans e.a. om terugbetaling mede van vervoerkosten voor hunne kinderen die te Treebeek schoolgaan.
De VOORZITTER lichtte toe dat men hier eigenlijk tot geenerlei vergoeding verplicht is, doch dat B. en W. in dezen voorstellen 25 % vergoeding der te maken vervoerkosten te geven. Dit voorstel in stemming gebracht wordt met 5 tegen 2 stemmen verworpen.
Dhr. RADEMAKERS stelde voor hier 50 % toe te kennen, waarbij hij wordt gesteund door dhrn. van Tongelen, Senden, van Kann en Boesten, waartoe aldus wordt besloten.
Lang wordt thans stilgestaan bij een bij heeren Ged. St. ingediend bezwaarschrift tegen Wethouder Diederen wegens aangevoerde gedane indirecte levering in strijd met de gemeentewet zou zijn. Men vroeg den Raad om advies.
Dhrn. DOHMEN en VAN KANN betoogen dat het h. i. geen door de wet verboden leveranties betreft, aangezien het geleverde materiaal slechts ter uitvoering van het werk werd aangewend zonder daaraan gehecht of daarmede vereenigd te blijven.
Dhr. RADEMAKERS wenschte zich in deze niet te uiten, terwijl dhr. van Tongelen er den nadruk op legde dat zoo het een werkelijke wetsovertreding betrof ook dienovereenkomstig gehandeld moest worden, terwijl in het tegenovergestelde geval men voor het recht des heeren D. diende op te komen.
Dan komt de rondvraag.
Dhr. SENDEN verzoekt den raad opgave te willen doen van de totale kosten der R. K. Jongensschool. Wordt toegezegd.
Dhr. VAN KANN bepleit de noodzakelijkheid, gezien meerdere dringende gevallen, den rijksveldwachter telefonisch te laten verbinden.
Dhr. SENDEN zou het beter vinden hiervoor den gemeenteveldwachter in de plaats te stellen, daar deze zijn eigen huis bewoont en altijd ter beschikking der gemeente is.
Dhr. DOHMEN sluit zich hierbij aan.
Men zal intusschen in dezen nader overleggen.
Met het oog op de noodzakelijkheid van algemeene bezuiniging en de in vergelijking met andere gemeenten te ruime vergoeding stelt wethouder DOHMEN voor om het salaris van den secretaris en het presentiegeld der leden van de commissie tot wering van schoolverzuim met de helft te verminderen. De werkzaamheden waren erg gering.
Dhr. SENDEN vindt dien aftrek niet voldoende gemotiveerd en ziet daar geen nut in.
Met 4 tegen 3 stemmen wordt het voorslel Dohmen aangenomen.
Na nog eenige vragen van onbeteekenend belang is het intusschen 6 uur geworden en wordt de vergadering met de gewone plichtpleging beëindigd.Uit de gemeenteraad van eind juni 1933 (L.K. 28-06-1933)

Raadsbesluiten

In de raadsvergadering te Schinveld, welke Dinsdagmiddag gehouden werd, maakten dhrn. Senden en van Tongelen aanmerking, op de uitvoering der Raadsbesluiten, zooals die in de vorige vergadering genomen waren en welke in de notulen waren vastgelegd. Zij waren van meemng, dat inzake het weiden van koeien op het Gemeentebroek iets anders was besloten dan nu is uitgevoerd.
De rekening en begrooting van het Burg. Armbestuur zal worden onderzocht door een commissie, bestaande uit dhrn. Senden, Rademakers en v. Tongelen, die in een volgende vergadering rapport zullen uitbrengen.
In de politieverordening werd een bepaling opgenomen, waarbij het verboden wordt om in de gemeentebosschen te loopen zonder schriftelijke vergunning.
De voorzitter deelde nog mede, dat dhr. Scheeren voor een tuin in de Beekstrat, die de gemeente noodig heeft voor wegverbetering, f 600 vraagt.
Wethouder Dohmen meende, dat f 300 voldoende is. Deze zaak zal nog wel eens nader worden bekeken.
Op 6 Augustus zal de Schinveld een streektournooi worden georganiseerd door het Landstormkorps der Limb. jagers afd. Schinveld ter gelegenheid van zijn 12,5-jarig bestaan. De afdeeling verzocht nu om een subsidie van f 40. Het gevraagde subsidie werd verleend.
De winterkermis wordt nu in Schinveld gehouden op 1, 2 en 3 December. Besloten werd nu, om deze kermis voortaan te houden op den eersten Zondag van December en twee volgende dagen, wanneer 1 December valt op één der drie laatste dagen van de week, of op den laatsten Zondag van November als 1 December valt op Maandag, Dinsdag of Woensdag.
Verbetering van de kom.
De geheele kom van Schinveld zal worden geasphalteerd. Wethouder Dohmen vroeg nu een besluit over de vraag wat achter de trottoirbanden moet worden gelegd. Spr. voelde het meest voor tegels.
Over dit punt-ontstond een levendig debat. Er werd toe besloten. De eigenaars van de stukken grond zullen zeker het leggen der tegels goedvinden. Voorloopig zal geen trottoirbelasting worden geheven.
Dhr. Senden stelde bij deze bespreking voor om een beeld van het H. Hart op het plein midden in het dorp te plaatsen.
Weth. Dohmen vond dit ook een prachtige plaats, maar met het oog op de kermis is de plek niet geschikt.
Nog werden verschillende kwesties, welke niet op de agenda stonden, besproken, waarna sluiting.

25 Jaar bij de Staatsmijnen.
Zaterdag 1 Juli a.s. hoopt dhr Jan Muis alhier, den dag te herdenken, dat hij 25 jaer in dienst is bij de Staatsmijnen. Het zal dezen plichtsvolen werkman op dien dag niet ontbreken aan blijken van belangstelling zoowel van de zijde zijner superieuren alsook van zijn mede-arbeiders.Uit de gemeenteraad van half augustus 1933 (L.D. 19-08-1933)

Verordening op bouwen en bewonen

Donderdagnamiddag 4 uur kwam de gemeenteraad in vergadering bijeen. Vijf leden waren maar aanwezig; dhrn van Kann en Rademakers mankeerden, beiden met kennisgeving. De burgemeester P. J. Bosch, presideerde. Op de publieke banken zaten slechts twee luisteraars.
De notulen der laatste vergadering ontlokten geen discussie.
In behandeling kwam de nieuwe verordening op het bouwen en de bewoning.
Artikelsgewijs werd deze nagegaan en besproken. Na langdurige beschouwing werd ze tenslotte eenparig volgens ontwerp vastgesteld met voorbehoud dat B. en W. in bijzondere gevallen van hare bepalingen ontheffing kunnen verleenen.
Hierna bieden B. en W. den Raad de begrooting 1934 aan welke van een toelichting vergezeld gaat. Betoogd wordt, dat om dezelve sluitend te maken bezuiging gebiedend is. De armenzorg en werkverschaffing veroorzaakten steeds meer uitgaven, terwijl de kosten voor krankzinnigen mede stegen. Voor het eerste en tweede alleen waren minstens f 10.000 noodig. Een vermindering der arbeidersloonen werd noodzakelijk geacht, terwijl een aanzienlijke belastingverhooging niet te ontwijken was. Voorgesteld werd daarom tot verhooging van de opcenten op de grondbelasting met 40 pct. op gebouwd en 20 pct. op ongebouwd en tot heffing van opcenten op de personeele belasting: 30 pct. Voorts dienden volgens advies van Ged. Staten de belegde waarborgsommen op andere en betere wijze productief gemaakt en besteedde kapitalen behoorden op een tijdvak van 10 jaar opgespaard te worden. Door een en ander kwamen de uitgaven zeer hoog.
Dhr. Senden informeerde of geen andere wegen tot belastingheffing te vinden waren.
De VOORZITTER: Er kunnen o.a. opcenten op de vermogensbelasting worden geheven, waar hij, indien de Raad dit wenschte, mee instemde.
De Secretaris vreesde dat heffing daarop weinig zou opbrengen.
De heele Raad was intusschen van gevoelen dat deze billijk was en werd op voorstel van wethouder Dohmen besloten 40 opcenten daarop te heffen.
Dhrn. SENDEN en DOHMEN adviseeren voorts om de opsparing van bedoele kapitalen op 20 jaar te brengen en de voorgestelde verhooging van opcenten op de grondbelasting op de helft te stellen, waartoe ten slotte wordt besloten.
Voor een controle-commissie voor begrooting en rekening werden dhrn. Senden, von Tongelen en van Kann aangewezen.
Van dhr. J. H. Scheren was 'n schrijven ingekomen waarin hij beweert dat het gemeentebestuur bij den wegaanleg op de Beekstraat een strook van zijn aldaar gelegen perceel in bezit heeft genomen. Hjj vraagt restitutie of schadevergoeding.
Nadat dhr. SENDEN hierover enkele vragen stelt, licht de Voorzitter toe, dat de opmetingen ter plaatse door den landmeter van het kadaster zijn verricht, waar de door dezen gelegde grenspalen voor iedereen zichtbaar waren; een andere richtlijn kon dan ook niet gevolgd worden.
Er werd verder nog wat over minder belangrijke zaken gesproken en tegen zes uur volgde sluiting der bijeenkomst.Uit de gemeenteraad van eind sept. 1933 (L.D. 30-09-1933)

Gemeenterekening 1932

Vrijdagmorgen 11 uur kwam de Raad weer 'ns samen. In tegenstelling met de vorige bijeenkomst was deze thans compleet, geen enkel lid bleek absent. De burgemeester P. J. Bosch, zooals gewoon, presideerde. Een glinsterende herfstzon bescheen de groene tafel. Het program was maar kort en niet bijzonder aantrekkelijk, vandaar waarschijnlijk de geringe belangstelling, op de publieke tribune. Precies op tijd wordt de zitting begonnen.
Een passage in de notulen, n.l. dat de verhooging van diverse belastingen met algemeene stemmen zou zijn aangenomen wordt door dhr. van Tongelen bestreden. Spreker betuigd, dat daarover in het geheel geen hoofdelijke stemming heeft plaats gehad. Hij verzoekt dan ook een wijziging in dezen zin.
Rekening Burgerlijk Armbestuur.
Dhr. Senden als rapporteur der Raadscommissie, die deze onderzocht, heeft meerdere opmerkingen over de boekhouding bij het Armbestuur. Hij verklaart dat het onderzoek moeilijk en tijdroovend is geweest en adviseert tot het indienen van een meer practische comptabiliteit. Overigens wordt de rekening in orde bevonden en tot goedkeuring besloten.
Gemeenterekening 1932.
Deze wordt thans aan den Raad aangeboden. De uitgaven en ontvangsten bedragen ieder 'n stuk over de f 100.000, terwijl het eerste het tweede met circa f 12.000 overtreft. De Rekening wordt naar de betreffende commissie ter controle verwezen.
Voorgelezen wordt een brief van dhr. Beckers uit Hoensbroek, die om f 100 pachtvermindering verzoekt van de door hem gepachte gemeentejacht. Wordt aangehouden.
Bij monde van wethouder Dohmen doen B. en W. mededeeling over den stand van grondaankoop voor verbreeding van de Eindstraat. Men was daarbij van gevoelen dat tegen de toegezegde prijs geen redelijk bezwaar kon zijn, terwijl de perceelen door die verbreeding in waarde zouden stijgen. De meeste raadsleden waren van dezelfde zienswijze.
Dhr. VAN TONGELEN stelde de vraag, waarom men niet den richtprijs van den grondaankoop aan den Brunssummerstraat en Etzenraderweg had genomen. Niemand was z.i. overtuigd, dat het hier minderwaardig terrein betrof.
Het standpunt van B. en W. in dezen heeft intusschen 's raads instemming.
Dhr. SENDEN maakte enkele opmerkingen over het beheer der huizen van de woningvereeniging, waarbij hem dhr. Dohmen als voorzitter dier vereeniging van antwoord dient.
Nadat een en ander nog was bekeken informeerde de Voorzitter naar eventueele verdere vragen, waarop de secretaris op haast aandrong.
Met een bespreking over het storten van vuilnis wordt de vergadering besloten.email me
mailbus van Sjilvends
home
Begin van Sjilvends