Het oudste knipsel; de Utrechtste Courant van woensdag 29 april 1801.


Advertentie uit 1828

Bericht uit onbekende krant. Waarschijnlijk was dit de Limburg Courier.


Utrechtsche Provinciale en Stads-courant
17-11-1847


Maastricht 10 November. Eergister middag is op den buurtweg, onder de gemeente Heerlen, gevonden het lijk van J. Q. Scheeren, oud 26 jaren, dienstknecht, wonende te Schinveld, die met een kar, met bier geladen, bespannen met drie vlugge paarden, eene hoogte willende bestijgen, van de kar schijnt gevallen en overreden te zijn , zijnde de kar en de paarden op eenen verren afstand van daar aangehouden.
Dit ongeval kreeg een ernstiger aanzien, daar men verzekerde, dat dit vallen van den wagen in verband kon staan met eene vroegere door hem ontvangene wonde en wel op de volgende wijze: In den avond van den 7. dezer, werd er op de vensters der woning van zekeren J. H. Schoeken, ambtenaar, woonachtig te Schinveld, geslagen , - terwijl daarbij veel misbaar, uitjouwingen en scheldwoorden werden geuit. De man liep naar buiten, en bragt met zijn karabijn aan een der baldadigon, zijnde gemelde J. G. Scheeren , een slag aan het hoofd toe. - De verwonde ging onmiddelijk zijne klagte indienen bij den Burgemeester te Schinveld, werdt echter door dezen, dewijl hij de verwonding van te gering belang achtte, weggezonden, met last om den volgenden dag terug te komen. Inmiddels had ook genoemde ambtenaar bij den Burgemeester zijne klagte ingediend, zeggende een persoon geslagen te hebben. -
Den volgenden dag werd gemelde knecht door zijn meester naar Heerlen gezonden, om bier te halen en kwam hij toen op eene zoo noodlottige wijze om het leven.
De kommandant der Brigades marechaussees, te Sittard en Heerlen gestationeerd , van dit alles berigt ontvangen hebbende, namen terstond hunne maatregelen, stelden Schoeken voorloopig in verzekerde bewaring, en assisteerde vervolgens bij de geregtelijke lijkschouwing, die door de Heeren Jager en Mols, geneesheeren te Heerlen, in tegenwoordigheid van den Kantonregter te Heerlen, werd verrigt.
Gemelde geneesheeren veklaarden, dat de dood hier een gevolg was van eene belediging der ribben en longen door overrijding en in geen geval van den hem vroeger toegebragten slag. Hierop is de gearresteerde ambtenaar weder vooreerst in vrijheid gesteld en houdt de justitie zich met het verder onderzoek der zaak bezig.

NRC
07-07-1849


NRC
05-08-1850


Staatscourant
18-05-1852


De Noordbrabander
13-03-1856


De Noordbrabander
juni 1861 en een jaar later


De Noordbrabander
dec. 1862


De Noordbrabander
09-02-1869


Utrechts Dagblad
25-7-1869


De Noordbrabander
22-12-1869


De Tijd
15-8-1870


Ingezonden stukjes uit 1870 en 1875

Berichten uit onbekende krant. Waarschijnlijk was dit de Limburg Courier.


De Amsterdammer
29-5-1883


Nieuws van de dag
14-3-1887


Nieuws van de dag
2-5-1887


NRC
11-2-1891


Algemeen Handelsblad
7-4-1891


Nieuwsblad van het Noorden
20-5-1891


email me
mailbus van Sjilvends
home
Begin van Sjilvends