Lej Dohmenlej dohmen


Lej Dohmen werd op 14 juli 1937 in Schinveld, aan de Beekstraat geboren. Na de lagere school bezocht hij twee jaren de HBS in Hoensbroek. Omdat zijn vader zich wilde vestigen als zelfstandig aannemer stond deze erop, dat Lej een bij zijn bedrijf passend beroep zou leren. Lej verkaste dus met pijn in het hart naar de Ambachtsschool te Brunssum.
Net toen hij het getuigschrift ”Timmerman” behaalde; overleed zijn vader aan kanker.
Goede raad was duur, maar via een bevriende relatie kon hij op 15 juni 1953 starten als timmerman op het SBB. Gegeven de armoedige omstandigheden thuis ”de familie kon niet rondkomen van een weduwenpensioentje en het loon van Lej”, ging hij op zijn 17de als mijnwerker ondergronds werken op de Staatsmijn Hendrik.
Het gezinsinkomen werd nu verdubbeld, maar het zware ondergrondse werk kon Lej op de langere duur ook niet bekoren. Zijn totale ondergrondse doorlooptijd werd inclusief de militaire dienstplicht 12 jaren.
Tijdens zijn diensttijd had hij zijn voelhorens uitgestoken bij een verzekeringsmaatschappij, waarbij hij tot het bereiken van zijn pensioen in dienst bleef.
Van 1959 tot 1979 was hij plaatselijke correspondent van het Limburgs Dagblad. Dit was een kolfje naar zijn hand, hij leerde veel mensen kennen, hoorde veel verhalen en eigenlijk werd dit de bron voor zijn latere boeken. Ook was hij mede-oprichter van de heemkundevereniging ”De Veerspjrunk”. In deze periode schreef hij veel verhalen over Schinveld en de Schinveldenaren.
Omdat er in een jaarlijkse editie van het heemkundeboek te weinig plaats was voor de verhalen die hij op de plank had en daarbij ook nog eens de jaarboeken niet meer regelmatig verschenen, besloot Lej zelf te gaan publiceren.
Meteen bij het verschijnen van het eerste boek ”alles in 't plat” in 2006 bleek de belangstelling zo groot en de vraag na meer verhalen zo indringend, dat besloten werd een vervolg te maken. Dit was mede ook een gevolg dat vele Schinveldenaren zich toen meldden met hun verhalen en anecdotes.
alles in 't plat 2” was het logische vervolg en verscheen eind 2008. Het kenmerkende is dat alle verhalen in het Schinveldse dialect geschreven zijn, de acteurs Schinveldenaren zijn en de plaats van opvoering natuurlijk ”Oees Sjilvend” is.
Eind 2010 kwam ”alles in 't plat 3” uit. Weer een aantal typische Sjilvendse verhalen en een opsomming van alle Sjilvendse jonge mannen die na het einde van de 2de wereldoorlog in Indië dienden.
Als sluitstuk kwam begin mei 2012 ”alles in 't plat 4” uit.

Lej is op 25 april 2012 thuis, tussen zijn dierbaren overleden.

email me
mailbus van Sjilvends
home
Begin van Sjilvends