damen


Het is een rare gewaarwording als je de eerste keer in de stamboom van je familie kijkt en tot de ontdekking komt dat je eigenlijk een andere familienaam hebt. Zelfs je vader, zijn vader en diens vader hebben dat nooit geweten.
Het is aan het licht gekomen toen Frans Rademaker uit Stein ooit aan het stamboomonderzoek van zijn vrouw begon, die ook Dohmen heet en ook uit Schinveld afkomstig is.
Alle feiten hier vermeld zijn het resultaat van meer dan 15 jaar van zijn onderzoek in diverse archieven. Tegenwoordig heeft zijn dochter, Ingrid van der Werf, de stamboomlamp van haar vader overgenomen en beheert deze ook verder.
Mijn dank aan hen voor het mogen putten uit hun gegevens, die ook uitgebreid vermeld staan in het "Jaarboek 2002" van de Heemkundevereninging "de Veersjprunk", uit Onderbanken.

Het begint met de eerste bekende stamvader, een zekere Wilhelmus Damen, die omstreeks 1670 in Limbricht (Zuid-Limburg) gedoopt werd en op 1-10-1690 met trouwde met Mechtildis Smits en in het gehucht Einighausen gingen wonen.
Hij werd in het huwelijksregister ingeschreven als Damen.


uit hun trouwakte
akte 1

Ze kregen negen kinderen !
De belangrijkste voor onze tak is, de oudste, Theodorus Damen. Hij werd gedoopt te Limbricht op 30-03-1693 en trouwde op 02-02-1720 te Limbricht met Margaretha Cremers, gedoopt te Bingelrade op 01-06-1697. Zij was de weduwe van Arnoldus Goeszens, burgemeester van Schinveld in 1685 en had twee kinderen.


uit hun trouwakte
akte 2

Theodoros en Margaretha gingen na hun huwelijk in Schinveld wonen. Theodoros overleed hier op 03-10-1750 en werd in het overlijdensregister ingeschreven als "Dohmen" en ook in Schinveld begraven.
Uit hun huwelijk kwamen tien kinderen voort, waarvan het zesde kind Andreas Dohmen voor ons de belangrijkste is.

Andreas Dohmen werd gedoopt te Schinveld op 27-09-1731 en trouwde op 25-09-1755 te Schinveld met Maria Catarina Reijners, gedoopt te Schinveld op 05-05-1731 en ze gingen wonen "Op die Beek" (huidige Beekstraat?). Hij was landbouwer.
Ze kregen zes kinderen, waarvan Anthonius Theodorus de belangrijkste is voor deze lijn.
Hij overleed op 02-07-1813 te Schinveld.

Anthonius Theodorus Dohmen werd gedoopt te Schinveld op 25-12-1762 en trouwde op 10-08-1780 te Schinveld met Maria Catharina Mols, gedoopt te Schinveld op 04-09-1759.
Anthonius Theodorus was herbergier, collecteur (belastingontvanger) en landbouwer. Tevens werd hij in 1796 burgemeester van Schinveld en in die funktie verzorgde hij de aktes en deed dat ondanks de Franse tijd in het Nederlands. Wegens zijn anti-Franse houding (Daomes kop?) werd hij in 1801 ontslagen.


zijn handtekening
akte 3

Ze kregen acht kinderen, waarvan Joannes Andreas de belangrijkste is voor deze lijn.
Hij overleed op 09-04-1812 in Schinveld.

Joannes Andreas Dohmen werd gedoopt te Schinveld op 29-01-1783 en was van beroep landbouwer, dienstknecht, dagloner en akkerman.
Hij trouwde op 17-02-1808 met Maria Helena Ploum uit Gangelt (Duitsland). Deze was aldaar gedoopt op 15-01-1760 en overleed te Schinveld op 09-04-1826.
Hij trouwde op 18-07-1831 te Schinveld voor de tweede keer met Petronella Meertens die omstreeks 1797 geboren moet zijn en overleden is tussen 1861 en 1883. Bij hun huwelijk werd zijn eerste zoon Joannes Arnoldus vermeld als hun kind.
Zij woonden tijdens hun huwelijk in Laurensberg, dat is een dorpje bij Aken (Duitsland).
Joannes is enige tijd in het noorden van Nederland ondergedoken geweest om te ontkomen aan krijgsdienst bij de Bataafse Rerpubliek.
Ze konden beiden niet schrijven en hun huwelijksakte is door iemand anders, namens hen, ondertekend.


de vreemde handtekening
akte 4

Ze kregen vijf kinderen, waarvan Frans Joseph weer de belangrijkste is voor deze tak.
Joannes Andreas overleed op 29-01-1864 te Schinveld.

Frans Joseph Dohmen werd geboren te Schinveld op 02-12-1844, was van beroep arbeider en landbouwer en trouwde op 07-11-1866 te Schinveld met Maria Josepha Laumen, ook geboren te Schinveld op 26-08-1842.

Zij overleed op de steenbakkerij "Schleeswig" bij Dortmund (Pruisen) den 20 Juni 1884, des morgens 10 ure, na een kortstondig en hevig lijden van 3 dagen ten gevolge harer bevalling, voorzien van de Genademiddelen der H. Katholieke Kerk, zacht en geheel overgegeven aan Gods H.wil, tot een beter leven is overgegaan en begraven in het dorp Courel bij Dortmund.

Dit is een gedeelte van haar bidprentje dat zich in het archief van Jos Dohmen bevindt.


uit hun trouwakte
akte 5

Ze woonden "Op de Beek op nr. 146 en nr. 152" en kregen acht kinderen, waarvan er twee jong overleden.
Feitenlijk zijn er drie kinderen overleden, maar waarschijnlijk is het kind van de tweeling dat bij de geboorte overleed niet gedoopt en werd volgens de regels van de kerk in die tijd niet als kind geregistreerd.
Na de dood van hun moeder in 1884, drie dagen na de geboorte van die bewuste tweeling en die van hun vader Frans Joseph, die ook al in 1890 overleed zijn de kinderen opgevoed door een broer van Maria Josepha. Wij vonden namelijk een bidprentje van een zekere "Jonkman Laumen" met een tekst die zeer beslist in die richting duidt.
Volgens een familieverhaal is Frans Joseph gestorven van verdriet.



Dohmen J.M
09-02-1873
29-07-1949
Dohmen F.W
14-03-1877
09-02-1951
Dohmen A.J
18-05-1879
03-11-1966
Dohmen P.M
18-11-1881
07-02-1951
Dohmen M.P
18-06-1884
02-02-1949

De laatste gezamelijke foto in de herfst van 1946.


De vader van opa is bij gelegenheid van een 25 jarig dienstjubileum een pijp aangeboden met het opschrift:

"Franz Domann zum andenken an Wilhelm Blume für treu geleistete 25 jahrige Dienste 1883"

Deze pijp is nog altijd in familiebezit.
Frans Joseph overleed op 30-08-1890 te Schinveld.
Vanaf dit tijdstip is de stamboom van onze familie met foto's en verhalen van de kleinkinderen verder uitgewerkt.

Van belang voor onze stamboom zijn de kinderen Frans Willem Dohmen, onze opa dus en zijn broer Peter Michael Joseph Dohmen - nonk Juup, die altijd bij hem heeft ingewoond.




email me
mailbus van Sjilvends
home
Begin van Sjilvends